عنوان مقاله:  تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و كیفیت زندگی بیماران  
نویسندگان:  نایینیان محمدرضا, باباپور جلیل, شعیری محمدرضا, رستمی رضا      
چکیده:  هدف اساسی پژوهش كنونی بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و سطح كیفیت زندگی بیماران بوده است. بدین منظور 16 نفر از مراجعه كنندگان به یكی از كلینیك های روان پزشكی شهر تهران كه بر اساس مصاحبه روان پزشك و ملاك های تشخیصی متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی - ویرایش چهارم) (DSM-IV-TR) انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000)، تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت كرده و فاقد ابتلا به اختلالات دیگر روان شناختی بودند (8 نفر در گروه آموزش نوروفیدبك و 8 نفر در گروه كنترل) مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقیاس 7 سوالی اضطراب فراگیر (GAD-7) و پرسشنامه كیفیت زندگی (PWI-A) مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه دریافت كننده آموزش نوروفیدبك (گروه درمان) طبق پروتكل درمانی پانزده جلسه 30 دقیقه ای آموزش نوروفیدبك افزایش موج آلفا داده شد و گروه كنترل هی چگونه مداخله ای دریافت نكرد. ثبت و آموزش فعالیت موج آلفا در ناحیه O1 یا  O2انجام گرفت و بیماران برای افزایش دامنه آلفای بالاتر از آستانه تعیین شده، فیدبک صوتی دریافت می کردند. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی، آزمون های ویلكاكسون و یومن ویتنی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است كه آموزش نوروفیدبك به مبتلایان اختلال اضطراب فراگیر، باعث افزایش موج آلفای EEG و کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در گروه درمان گردید، اما چنین تغییری در گروه كنترل مشاهده نشد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد كه به دنبال افزایش موج آلفا در گروه درمان، شاخص كیفیت زندگی آنان در مقایسه با گروه كنترل افزایش معنادار پیدا نكرد.  
كلید واژه: اختلال اضطراب فراگیر، نوروفیدبک، كیفیت زندگی

DOWNLOAD: Telegram: https://telegram.me/one1ir